To spletno mesto uporablja piškotke (cookie) za zagotavljanje storitev, prilagajanje oglasov in analizo prometa.

Splošni poslovni pogoji

Test TOMKET
TUV
DOT

DOT - Pri nas vedno veste, kaj kupujete!

V podrobnem opisu pnevmatik je naveden DOT* (teden in leto izdelave) in država proizvodnje *za večino zalog iz skladišča. Opozarjamo Vas, da so na spletu na voljo tudi ponudbe, v katerih se prodajajo nekaj let stare zaloge. Ne kupujte starega blaga sumljivih dobaviteljev. Ste vedeli, da obstaja tudi Barum s Kitajske?


1. Splošna določila

Poslovni pogoji služijo temu, da bodo poslovni odnosi s strankami imeli pravno osnovo, ki je obvezujoča za obe strani. Pravice in dolžnosti prodajalca in kupca se ravnajo po češkem pravnem redu in teh splošnih trgovinskih pogojih. V primeru sodnega spora je določena krajevna pristojnost sodišča v Čeških Budjejovicah (Okrajno oz. Okrožno sodišče v Čeških Budjejovicah glede na stvarno pristojnost).

Prodajalec:
TOMKET EXPORT s.r.o., IČ (matična številka) 05401674, s sedežem Praha 1, Rybná 716/24, poštna številka 110 00.

Kupec (stranka):
Kupec (potrošnik po civilnem zakoniku, npr. podjetje, če je nakup povezan s poslovno dejavnostjo le-tega) mora ob sklenitvi poslovnega razmerja kupcu predati zgolj svoje kontaktne podatke. Pravni odnosi med prodajalcem in kupcem, ki jih izrecno ne urejajo ti poslovni pogoji, se ravnajo po odgovarjajočih določilih zak. štev. 89/2012 Zb., občanski zakonik, kot tudi po predpisih z njim povezanih.

2. Varnost in zaščita informacij

Prodajalec izjavlja, da se vsi zasebni podatki smatrajo za zaupne, da bodo uporabljeni samo zaradi realizacije izpolnitve pogodbe s kupcem in da ne bodo drugače objavljeni ali predani tretjim osebam in pod., z izjemo situacije povezane z distribucijo ali plačilnim prometom, nanašajočim se na naročeno blago (posredovanje imena in naslova za vročitev).

3. Naročilo blaga

Skozi e-shop na prodajalčevih spletnih straneh kupec izvede naročilo blaga, ki vsebuje vrsto blaga, njegovo količino, ceno, ime in kontaktne podatke kupca ter kraj dostave. To naročilo pomeni predlog kupne pogodbe in kupec z njegovo oddajo potrjuje, da se je seznanil s temi splošnimi poslovnimi pogoji, kot tudi z reklamacijskim redom ter da se z njimi strinja. Tako izvedeno naročilo prodajalec kupcu potrdi z e-sporočilom, in to v 24 urah od njegovega prejetja. V primeru, da naročenega blaga ni na skladišču, se prodajalec in kupec dogovorita na individualnem terminu dostave oziroma bo prodajalec ponudil dostavo drugega adekvatnega blaga.

V povezavi s tem prodajalec kupca/potrošnika prav tako opozarja na besedilo § 1820, odst. 1 civilnega zakonika, ki določa, da:
- kupec ne nosi nobenih stroškov povezanih z elektronsko komunikacijo na daljavo (nosi pa pripadajoče stroške za poštnino ipd.),
- se predplačil načeloma ne zahteva, razen v primerih, ki so navedeni v nadaljevanju (za več glej točko 4 teh splošnih pogojev),
- kupec ima pravico, da od te pogodbe odstopi pod pogoji, ki jih določa zakon (glej podrobno točko 7 teh splošnih pogojev),
- kupec v primeru odstopa od pogodbe nosi vse stroške povezane z vračilom blaga; v povezavi s tem prodajalec opozarja, da glede na naravo in obsežnost blaga, vračilo le-tega z običajno poštno pošiljko morda ne bo mogoče,
- kupec v primeru odstopa od pogodbe prodajalcu odgovarja zgolj za znižanje vrednosti blaga, ki je nastalo, ker se je z blagom ravnalo neustrezno glede na naravo in lastnosti le-tega,
- kupec ima pravico, da se v primeru težav obrne na pristojni nadzorni ali upravni organ

Z odpošiljanjem naročila se stranka strinja tudi s ceno blaga. V primeru zanimanja za znižanje cene na osnovi konkurenčne ponudbe, je potrebno, da si takšno ceno dogovori s prodajalcem vnaprej (še pred odpošiljanjem naročila). Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez poprejšnjega opozorila. Naknadna sprememba cene in podatkov na fakturi ni možna.

Z oddajo naročila blaga na spletnih straneh prodajalca se kupec strinja tudi s prejemanjem informativnih elektronskih sporočil s strani prodajalca. To soglasje je mogoče kadarkoli preklicati.

Napis DEMO ali ZR je naveden pri gumah, ki so bile preko našega podjetja razstavljene in nameščene. Te pnevmatike so prevozile približno 50 km. Pnevmatike, pri katerih je naveden ta napis v zeleni barvi, so ponujane v posebnem režimu za razprodajno ceno.

4. Plačilni pogoji

Naročeno blago kupec plača na način, ki ga izbere pri izpolnjevanju naročila. Do trenutka, ko je blago plačano, ostaja blago v lasti prodajalca. V primeru naročila nadstandardnih dimenzij oziroma v vrednosti nad 35.000,- CZK z DDV lahko prodajalec zahteva plačilo akontacije v višini 50% vrednosti naročila. Tako plačana akontacija se bo obračunala pri končni kupni ceni.

Način plačila: Plačilo po povzetju, Plačilo s kartico,Plačilo z bančnim nakazilom,..

5. Reklamacija – glej reklamacijski postopek pod točko 8 teh splošnih pogojev

Reklamacije se rešujejo na standarden način, v skladu z veljavno pravno zakonodajo. Strankam priporočamo, da posvetijo potrebno pozornost prevzemu blaga z vidika možnih poškodovanj in tako preprečijo morebitne nepravilnosti.

6. Dobavni pogoji

Blago se odvaža iz skladišč vsak delovnik do 18 ure. Termin dostave bo prodajalec sporočil kupcu pri potrditvi naročila. Večina pošiljk se kupcu dostavlja v roku do 7 delovnih dni, pnevmatike, ki jih ni skladišču, pa do 14 dni. Prodajalec bo kupca informiral o predvidenem roku dostave in o morebitni zamudi, to informacijo bo prodajalec posredoval hkrati s potrdilom naročila. Prodajalec si pridržuje pravico, da se dogovorjen rok dostave spremeni za največ do 3 delovnih dni.

Vročitev paketa se na ozemlju ČR izvaja s pomočjo prevozniške družbe. Služba za vročitve bo s kupcem komunicirala s pomočjo sporočila SMS na dan vročitve, kjer ga bo obvestila o podrobnostih predaje, ocenila približen čas vročitve, višino povzetja in ostale morebitne s tem povezane podatke. Pošiljke se standardno dostavlja med 8. in 18. uro ob delavnikih (na natančen čas vročitve ni možno vplivati, ampak ga je možno natančneje opredeliti po kontaktu z voznikom). V primeru, da na navedenem dostavnem naslovu prejemnik ne bo dosegljiv, bo tam prevoznik pustil obvestilo in naslednji delovni dan bo še enkrat poskusil ponoviti vročitev paketa. Gibanje pošiljke je možno spremljati na spletni strani prevoznika potem, ko se v sistem vloži njena številka, ki bo stranki prispela po e-sporočilu zatem, ko bo predana prevozniku.

Kupec je dolžan, da neposredno po dostavi skupaj s prevoznikom preverita stanje pošiljke – predvsem vrsto in količino blaga in brezhibno stanje embalaže v skladu s priloženim dobavnim listom.

Za pnevmatike nad 31,5 kg (nekatere težke gume dimenzij R17.5, R19.5, R22.5, agroindustrijske in določene SUV netipičnih dimenzij) bo prevoz izveden s PALETNIM PREVOZOM.
Naročilo je treba plačati z bančnim nakazilom pred pošiljanjem. Po prejemu plačila naročimo prevoz s prevoznikom Dachser. Stranka je odgovorna za prevzem paletne pošiljke.
Takoj, ko oddamo paletno pošiljko prevozniku, je prejemnik dolžan plačati vse stroške dodatnih sprememb:
Preklic -100% stroškov pošiljanja + stroški odpovedi 12% cene naročila + 20Eur za paleto Neprevzem -100% stroški pošiljanja + stroški odpovedi 20% cene naročila + 20Eur za paleto Vračilo - možno na lastne stroške ali po ceni po povpraševanju
Sprememba naslova znotraj ene države 10 Eur
Z oddajo naročila se strinjate s temi pogoji.

7. Odstop od kupne pogodbe

Kupec/potrošnik je po § 1829 civilnega zakonika upravičen do odstopa od kupo-prodajne pogodbe v roku 14 dni od datuma prevzema blaga, v primeru delnih dobav pa se ta rok šteje od dneva prevzema zadnje delne pošiljke blaga. Odstop od te pogodbe je potrebno opraviti pisno in kot izpolnitev tega pogoja velja poslano elektronsko sporočilo na e-mail naslov si@tomket.com, odstop pa je mogoče opraviti tudi z izpolnitvijo standardnega obrazca v skladu s civilnim zakonikom. V primeru, da se kupec odloči za vračilo blaga, mora le-to nepoškodovano, brez znakov uporabe oziroma obrabe nemudoma vrniti na naslov odpremnega skladišča. Kupec bo še pred vračanjem blaga poslal e-sporočilo z navedbo številke fakture in hkrati navedel številko bančnega računa, na katero si želi nakazilo vračila že vplačanega zneska, pri čemer se strinja z virmanskim nakazilom. Od tega zneska se bodo odšteli dejansko porabljeni stroški, povezani z vračanjem blaga (predvsem prevozni stroški). Prodajalec mora kupcu dolgovani znesek plačati najkasneje v 14 dneh od prejema pisnega odstopa od kupo-prodajne pogodbe, vendar nikakor ne preden mu je vrnjeno blago predano nazaj oziroma je le-to odposlano.

Prodajalec ima pravico kadarkoli in brez navedbe razlogov odstopiti od sklenjene pogodbe. Pogodbenici se strinjata, da se kupec v tem primeru odreka vsaki zahtevi za odškodnino.

8. Reklamacijski postopek (pravice z naslova neizpolnitve pogodbenih pogojev in jamstvo kakovosti)

Splošni pogoji reklamacije (pravice z naslova neizpolnitve pogodbenih pogojev)

Obveznosti kupca
Kupec je dolžan, da dostavljeno blago temeljito pregleda in o ugotovljenih napakah brez nepotrebnega zavlačevanja informira prodajalca. V kolikor gre za reklamacijo, lahko kupec upravičeno reklamacijo preda na eno od naslednjih možnosti:
a) na e-naslov ponudnika si@tomket.com
b) po pošti na naslov ponudnika TOMKET EXPORT s.r.o., Tolarova 630, 384 51 Volary ali Jetřichov 165, 549 83 Jetřichov

Obveznosti prodajalca
Prodajalec odgovarja za napake, ki so prisotne v trenutku prevzema, kot to določajo § 2161 in naslednji civilnega zakonika. Prodajalec o reklamaciji odloči najpozneje v roku do 3 delovnih dni s tem, da se v ta rok ne zaračunava čas, primeren – glede na vrsto izdelka oziroma storitve – za strokovno presojo napake. Prodajalec bo kupca obvestil po e-pošti oziroma po telefonu.

Reklamacija, uveljavljena v garancijski dobi (jamstvo kakovosti po § 2113 civilnega zakonika)
a) Garancijska doba je doživljenjska (to pomeni dobo, dokler globina kanalov dezena na pnevmatikah še izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo varno uporabo), nanaša pa se na skrite napake, in v nobenem primeru na obrabo. Za tovorne pnevmatike je garancijski rok omejen na 1 leto za pravne osebe in na 2 leti za fizične osebe. Pnevmatika, ki je bila prodana pred več kot 2 letoma, bo morebiti nadomeščena v višini, ki odgovarja preostalemu delu dezena nad z zakonom določeno mejo. Ta rok prične teči v dan prevzema blaga in se konča z prenehanjem oziroma s smrtjo stranke.
b) Če je napaka odstranljiva, bo brezplačno odstranjena. V primeru napake, ki je ni mogoče odstraniti, bo blago zamenjano na stroške prodajalca.
c) Upravičenost do uveljavljanja pravic iz jamstva kakovosti preneha veljati v primeru:
- nestrokovne montaže, ravnanja oziroma obravnave ali pa uporabe blaga v nasprotju s predpisanim tehnološkim postopkom,
- uporabe blaga v pogojih, ki s svojimi parametri ne odgovarjajo parametrom navedenim v dokumentaciji oziroma druge kršitve tehnološke discipline,
- poškodovanja blaga z naravnimi ujmami,
- poškodovanja blaga s prekomernim obremenjevanjem ali uporabe v nasprotju s tehnološkimi oziroma drugimi pogoji, navedenimi v dokumentaciji,
- obrabe do meje, predpisane z zakonom.

Postopek pri zamenjavi (reklamaciji) blaga
Kupec bo brez zavlačevanja obvestil prodajalca po e-pošti oziroma telefonu. Na osnovi tega obvestila bo prodajalec predlagal način prevoza blaga na svoj naslov oziroma bo kupec ta prevoz lahko zagotovil sam. Po prevzemu blaga na naslovu podružnice prodajalca, le-ta o tem obvesti kupca in v nadaljevanju se bo začel dogovorjen način zamenjave oziroma z zakonom določen način reklamacije blaga.
Če kupec ugotovi naknadne nepravilnosti na fakturi, ki je sestavni del dobave, oziroma če faktura ne bi bila sestavni del dobave, bo brez zavlačevanja obvestil prodajalca, ki jo bo popravil v skladu z njegovimi zahtevami (v kolikor to zakon omogoča), ali pa jo bo ponovno dostavil po e-pošti na e-naslov kupca.
V primeru tujih kupcev z veljavno davčno številko (ID za DDV) bo nakup blaga oproščen davka na dodano vrednost. Dodatna dopolnitev oziroma popravilo davčne številke prevzemnika ni možno.

Priporočila za prevzemanje pošiljk
Pri prevzemu blaga je v interesu kupca, da skrbno preveri vsebino pošiljke, ni nujno, da bi bile upoštevane poznejše reklamacije glede vrste, količine ali poškodovanja blaga med prevozom. S podpisom dobavnega lista kupec potrjuje, de je bilo blago dostavljeno brezhibno.
Glede na to, da prevoz z Vaše strani naročenega blaga bo v večini primerov zagotavljala tretja oseba, upoštevajte naslednji postopek:
Pri dostavi blaga skrbno preverite njegovo stanje. Če je vse pravilno, potrdite prevzem blaga s podpisom dobavnega (prevoznega) lista. Z njegovim podpisom se strinjate, da je bilo blago dostavljeno brez napak in v tisti količini, ki je navedena v dobavnem listu.
Če ima blago v trenutku dostave kakršnekoli napake oziroma če se ne ujema glede na vrsto ali količino je nujno, da boste ta dejstva uvedli na dobavnem (prevoznem) listu. Če je bilo blago poškodovano, lahko kupec odkloni prevzem.
Če na dobavnem (prevoznem) listu ne bo vpisana pripomba o napakah, potem ni nujno, da bi se sploh pričel reklamacijski postopek.

9. Pogoji za kupce zunaj ozemlja EU

V primeru, da bi moralo biti s strani kupca naročeno blago dostavljeno zunaj ozemlja Češke republike, bo prišlo do naslednjih popravkov poslovnih pogojev, kot tudi kupne pogodbe. Prodajalec bo izpolnil svojo dolžnost v zvezi dobave blaga v trenutku, ko bo blago dal na razpolago kupcu, v primeru njegovega lastnega prevoza, v kateri od svojih poslovalnic (skladišč) oziroma takrat, ko bo blago predal prevozniku, katerega bo za prevoz določil kupec. Kupno ceno za blago kupec poravna pri predaji le-tega in ob plačilu so prenesene tudi lastninske pravice. Stroške prevoza, opravljenega prevoznikom, določenim s strani kupca, do kraja, ki ga je določil kupec, nosi prodajalec. Nevarnost slučajne izgube oziroma poslabšanja kakovosti blaga, kot tudi kakršnikoli nastali dodatni stroški, prehajajo od prodajalca na kupca v trenutku predaje blaga kupcu oziroma s predajo blaga prevozniku, ki ga je določil kupec. Tudi v primeru, da kupec pri predaji blaga ne prevzame (dvigne) in/ali mu zaradi neplačila kupne cene le-to ni izdano, še vedno ostane zavezan k plačilu kupne cene.

Prodajalec ne odgovarja za carinjenje blaga pri uvozu v drugo državo oziroma za plačilo carin, dajatev in drugih plačil, povezanih z uvozom blaga v državo, ki jo bo določil kupec. Kupec je dolžan, da zagotovi vse potrebne ukrepe, povezane z uvozom blaga, predvsem pa je dolžan, da izpolni vse dolžnosti, povezane s prijavami ter dolžnost poravnave odgovarjajoče carine, davkov in ostalih plačil, ki so povezane z uvozom blaga, in to v skladu s pravnim redom odgovarjajoče ciljne države.

Za presojanje vseh določil sklenjene pogodbe in za morebitne spore iz te pogodbe je odločilno pravo Češke republike. Aplikacija enotne kupne pravice OZN (Sporazum o pogodbah za mednarodno prodajo blaga z dne 16. 4. 1980) je izključena.

Dobavitelj plačnika DDV je TOMKET Export s.r.o. Davčna številka CZ05401674. Pravna oseba kupca je odgovorna za morebitne stroške recikliranja na kraju dostave pnevmatik.

10. Povratni prevzem pnevmatik

Mesto za povratni prevzem pnevmatik je TSB Facility s.r.o. s sedežem Žirovnická 2389/1a, Praga 10.

11. Učinkovitost

Učinkovitost teh splošnih poslovnih pogojev stopi v veljavo dne 1. januarja 2014.

12. Politika kakovosti in zaščite bivanjskega okolja

Vodstvo družbe se zavezuje, da bo omenjeno politiko podpiralo, skrbelo za optimalno zagotavljanje in uporabo potrebnih virov in ustvarjalo potrebne pogoje za trajno uporabo in izboljšanje sistema integriranega managementa po zahtevah standardov ČSN EN ISO 9001 in ČSN EN ISO 14001.

Zadovoljstvo ljudi, povezanih z našim podjetjem, je odvisno od kakovosti nami posredovanih storitev:

Stranke:

Za firmo je stranka najbolj pomembna instanca, zato za izpolnitev njenih zahtev in želja generiramo kar najbolj visoka prizadevanja. Stranko bomo prepričali s kakovostjo in hitrostjo svojih storitev. Prizadevamo si za nudenje kar je mogoče najboljšega servisa za stranke v okviru našega razumevajočega pristopa k strankam.

Naši sodelavci:

Nudimo stabilno delovno sredino, kjer se ceni požrtvovalnost in odlična delovna storilnost. Pomembni so za nas: reden dvig kvalifikacije, pripadnost, zvestoba in zadovoljstvo naših sodelavcev.

Naši partnerji:

Imajo naše polno zaupanje glede na kakovost in zanesljivost njihovih storitev. Njihova stoodstotna podpora je za našo celostno uspešnost eden od najbolj pomembnih dejavnikov. Poudarek polagamo na dolgoročno sodelovanje z našimi partnerji. Naša družba ima nastavljene postopke za redno ocenjevanje naših dobaviteljev, kar zagotavlja dolgoročno kakovostno sodelovanje.

Naša družba:

Naše družba se je zavezala k doslednemu izpolnjevanju dolžnosti v okviru socialne odgovornosti in odgovornosti za bivanjsko okolje, kot tudi zagotavljanju zaščite zdravja in zadovoljstva svojih sodelavcev, ugodno delovanje na bivanjsko okolje pa smatra za svojo prioritetno odgovornost na poti za profitom. Zavezujemo se k izpolnjevanju veljavnih določil vseh pravnih predpisov in ostalih obveznosti, povezanih z zaščito bivanjskega okolja. S preventivnim pristopom prispevamo k izboljševanju vpliva družbe na bivanjsko okolje.

13. Označevanje pnevmatik z EU etiketami

Od 1. novembra 2012 so glede na uredbo EU 1222/2009 vse pnevmatike, ki se jih prodaja v Evropi označene z etiketo z informacijami o treh osnovnih lastnostih pnevmatike. Odredba se nanaša na pnevmatika za osebna, gospodarska in tovorna vozila. Odredba ne velja predvsem za obnovljene pnevmatike, pnevmatike za motorje, profesionalne offroad pnevmatike, tekmovalne pnevmatike, pnevmatike - ježevke, pnevmatike namenjene samo za vozila, ki so bila prvič registrirana pred oktobrom 1990, pnevmatike s konstrukcijskim hitrostnim razredom nižjim kot 80 km/h, pnevmatike z premerom manjšim kot 254 mm in večjim kot 635 mm ter pnevmatike proizvedene pred 1. julijem 2012.

14. Označevanje pnevmatik

Pnevmatike označujemo v skladu s podlagami, ki jih dostavijo proizvajalci in za morebitne napake ne nosimo odgovornosti.

Oznaka DOT izraža starost pnevmatike oziroma teden in leto njene izdelave. Oznaka se lahko razlikuje po posameznih dobavah.

Splošni poslovni pogoji | Kontakt | Nadomestni dimenzije | Fotogalerija | Testiranje pnevmatik | Brands
| YouTube | TOMKET Tires


eshop.TOMKET.com/SI, TOMKET EXPORT s.r.o.
Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Czech Republic DIČ: SI31868215